Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 (đính kèm).